hit counter

Wakalah

Wakalah adalah perjanjian (akad) keagenan antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) untuk memberikan kuasa dalam melakukan tindakan atau perbuatan tertentu atas namanya, biasanya untuk fee tertentu.