hit counter

Hawalah

Hawalah adalah akad di mana debitur menyerahkan tanggung jawab pembayaran utang kepada pihak ketiga yang berutang kepadanya. Dengan demikian tanggung jawab pembayaran pada akhirnya berpindah ke pihak ketiga. Hawalah adalah mekanisme untuk menyelesaikan rekening internasional, dengan pemindahbukan sehingga dapat meniadakan keperluan untuk pemindahan fisik kas.